FARABİ KİMDİR?

Gerçek adı “Muhammed bin Tahran bin Uzlug” olup batıdaki kaynaklarda “Alpharabius” olarak geçmektedir. 871 senesinde Türkistan’ın Farab kentinde doğduğu için “Farabi” ismiyle anılmaktadır. Öğrenim hayatına Farab’da başlamıştır.  Pek çok alanda eserleri mevcuttur. En çok felsefe, mantık, matematik, musiki ve siyaset bilimi alanlarında yazmıştır. İlk öğretmen, yani mualim-i evvel bilindiği üzere Aristo’dur. İslam dünyası, Farabi’nin bu denli ünlü olması dolayısıyla ona muallim-i sani, yani ikinci öğretmen demiştir. 

İlimler Farabi’den önce üçüzlü (trivium) ve quadrivium (dördüzlü) olarak iki bölümde incelenmekteydi. Mevcut sınıflandırma buydu. Üçüzlü ilimler nahiv, mantık, beyan gibi ilimlerdi. Dördüzlü ilimler ise matematik, geometri, musiki ve astronomi gibi ilimler girmekteydi. Farabi ise başka bir sınıflandırma yaptı. Fizik, matematik ve metafizik Farabi’nin ilimi üç bölüme ayırma şeklidir. Avrupalı bilginler sonradan onun bu yöntemini benimsemişlerdir.

Farabi’nin En önemli eserlerinden bazıları; Et-Ta’limü’          s- Sani ve İhsau’ l-Ulum (İlk İslam Ansiklopedisi)